Zarząd

Zarząd Polskiego Związku Młodzieży Katolickiej w Malmö Polonica wybierany jest na Zebraniu

Rocznym w głosowaniu tajnym. Każda funkcja wybierana jest oddzielnie. Propozycje przedstawiane

są przez komisję wyborczą, która powoływana jest na poprzednim Zebraniu Rocznym.

Kandydatów proponować mogą również zgromadzeni na Zebraniu. Kadencja trwa jeden rok.


Zarząd wybrany na Zebraniu Rocznym w dniu 26 stycznia 2020

Przewodniczący
JAN GARSTKA
Wiceprzewodniczący
FILIP ALANOWSKI
Sekretarz
KINGA ALANOWSKA
Kasjer
PATRYK DUBILO
Członek
ALEXANDRA KOWALSKA
Członek
MAKSYMILIAN CZERWIŃSKI