.

STATUS


POLSKIEGO ZWIĄZKU MŁODZIEŻY KATOLICKIEJ W MALMÖ

.
P O L O N I C A1. CEL

Polski Związek Młodzieży Katolickiej w Malmö, założony 20 listopada 1988 roku,
ma za zadanie gromadzić młodzież katolicką,aby wspólnie realizować te cele i założenia,
które wyznaczył Kościół Katolicki i Krajowy Związek Młodych Szwedzkich Katolików.

2. CZŁONKOSTWO

Członkiem związku może zostać każdy katolik w wieku od lat 15 i wyżej.
Nie katolik może zostać członkiem związku po uprzednim rozpatrzeniu wniosku przez zarząd.

3. SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Członkowie związku mają obowiązek płacenia składki
w wysokości ustalonej na spotkaniu rocznym.

4. STRUKTURA

Polski Związek Młodzieży Katolickiej w Malmö jest lokalnym oddziałem
Krajowego Związku Młodych Szwedzkich Katolików.

5. SPOTKANIE ROCZNE, NADZWYCZAJNE SPOTKANIE ROCZNE

Spotkanie Roczne jest najważniejszym organem ustawodawczym związku.
Zebranie Roczne musi odbywać się najmniej raz (1) w roku.
Zawiadomienie o zebraniu rocznym musi być wystosowane przez zarząd
najpóźniej jeden (1) miesiąc przed zebraniem.
Nadzwyczajne Zebranie Roczne zwołuje się,
jeśli zarząd lub 2/3 członków związku tego sobie zażyczą.
Uprawnionymi do głosowania na Zebraniu Rocznym
oraz Nadzwyczajnym Zebraniu Rocznym są wszyscy członkowie.
Każdy członek posiada jeden (1) głos.
Głosowanie listowne nie jest dozwolone.
Zwykłe Zebranie Roczne ma się odbywać każdego roku, najpóźniej 1 marca.
Na zebraniu rocznym mają być rozpatrywane następujące sprawy
- wybór zarządu
- wybór rewizora
- wybór osób proponujących kandydatów na następne wybory
- decyzja o zwolnieniu odchodzącego zarządu z odpowiedzialności za rok ubiegły
- zatwierdzenie składki członkowskiej

6. ZARZĄD

Zarząd Polskiego Związku Młodzieży Katolickiej
jest organem przygotowującym, planującym i wykonawczym
a także ustawodawczym wtedy, gdy nie ma zebrania rocznego.
Zarząd składa się z przewodniczącego, sekretarza, kasjera
(ewentualnie również z zastępcy i pozostałego członka).
Mandat zarządu ważny jest od Zebrania Rocznego do następnego Zebrania Rocznego.
Zarząd spotyka się wtedy, gdy uważa to za stosowne.

7. REWIZORZY

Do sprawdzenia działalności i rachunkowości Polskiego Związku Młodzieży Katolickiej
ma być powołany jeden (1) rewizor.

8. PODEJMOWANIE DECYZJI I ZNACZENIE WIĘKSZOŚCI

Jeśli nie ma żadnych innych ustaleń, liczy się zwykła większość.
Głosowanie zamknięte stosuje się na uprzednią prośbę.
Przy jednakowym stosunku głosów, liczy się to zdanie, które reprezentuje przewodniczący.

9. DZIAŁALNOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ ROCZNA

Działalność i rachunkowość roczna dotyczy okresu od 01 stycznia do 31 grudnia.

10. STATUS

Do zmiany tego statusu wymagane jest 2/3 głosów na Zebraniu Rocznym.

11. ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

Do rozwiązania związku, wymagana jest większość głosów,
tak jak przy zmianie statusu, podczas dwóch (2) Zebrań Rocznych,
z odstępem czasu nie mniejszym niż trzy (3) miesiące.
W przypadku rozwiązania, dochody związku przechodzą na parafię
i mają być wykorzystane do wspierania pracy z młodzieżą przy parafii.